Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2021-06-24T08:56:39+00:00

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities.

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Centrum Jasmijn: gevestigd en kantoorhoudende te 5017 CK Tilburg aan het adres Gondelstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52018970, hierna te noemen; Centrum Jasmijn

Diensten: behandelingen, (natuurgeneeskundige) consulten, workshops en cursussen op het gebied van spiritualiteit, Reiki, welzijn en balans in de ruimste zin des woords;

Gastdocent: een derde, welke op basis van een met Centrum Jasmijn gesloten overeenkomst gebruik maakt van de praktijkruimte van Centrum Jasmijn en welke met eventuele gebruikmaking van faciliteiten van Centrum Jasmijn diensten als hierboven omschreven aanbiedt;

Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Centrum Jasmijn of een of meerdere van haar gastdocenten om diensten als hierboven omschreven af te nemen;

Partijen: partijen die betrokken zijn bij een overeenkomst tot het afnemen van diensten of gebruik maken van praktijkruimte.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Centrum Jasmijn en een Klant en een overeenkomst tussen een Gastdocent en een Klant, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen van wat in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Centrum Jasmijn en haar Gastdocenten aan klanten hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien degene aan wie Centrum Jasmijn of haar Gastdocenten een offerte heeft uitgebracht deze accepteert, dan doet deze een aanbod aan Centrum Jasmijn of haar Gastdocent(en) tot het aangaan van een overeenkomst. Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een dienst te weigeren.

2. Een overeenkomst tussen Centrum Jasmijn of een van haar Gastdocenten en een Klant komt pas tot stand nadat Centrum Jasmijn of haar Gastdocent het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3. Een overeenkomst als bedoeld in lid 2 komt eveneens tot stand doordat Centrum Jasmijn of haar Gastdocent uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Klant verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Centrum Jasmijn of haar Gastdocent afgegeven offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Centrum Jasmijn of haar Gastdocent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Centrum Jasmijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Klant zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan de ingeschakelde derden verstrekken, zonder daarover eerst met Centrum Jasmijn te overleggen.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Centrum Jasmijn of haar Gastdocent(en) worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig door de Klant is verstrekt, heeft Centrum Jasmijn of haar Gastdocent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4. Centrum Jasmijn en haar Gastdocent(en) zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Centrum Jasmijn en haar Gastdocent(en) zijn uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn 

1. Is bij de overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De termijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Centrum Jasmijn en haar Gastdocent(en). De Klant is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van de dienst, tijdig ter kennis te brengen van Centrum Jasmijn en haar Gastdocent(en).

3. Indien geen tijdstip van aanvang is overeengekomen, zijn Centrum Jasmijn en haar Gastdocent(en) vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen.

Artikel 6. Afzeggen, wijzigen van afspraken

Indien een Klant verhinderd is om op een met Centrum Jasmijn of een van haar Gastdocent(en) gemaakte afspraak voor een dienst te verschijnen, dan dient deze afspraak door of namens deze Klant uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd bij Centrum Jasmijn of de Gastdocent. Bij gebreke hiervan zijn Centrum Jasmijn of haar Gastdocent(en) gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de dienst die tijdens de afspraak zou worden verricht in rekening te brengen.

Indien de Centrum Jasmijn of de Gastdocent verhinderd is om de overeengekomen dienst op het afgesproken tijdstip te verrichten, zal zij de Klant hierover zo spoedig als mogelijk informeren en hiervoor samen met de Klant een andere afspraak maken. Indien Centrum Jasmijn of haar Gastdocent onverhoopt verhinderd is om een overeengekomen dienst te verrichten, is zij gerechtigd om een andere behandelaar of gastdocent van Centrum Jasmijn te verzoeken op de afspraak met de Klant te verschijnen en de dienst te verrichten.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Centrum Jasmijn of haar Gastdocent behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Teksten, tekeningen, schetsen, rapporten, foto’s offertes, brochures en andere zaken die Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent heeft vervaardigd blijven uitsluitend haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Klant of aan derden.

2. Alle door Centrum Jasmijn en/of haar gastdocent verstrekte zaken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, methoden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en de daarvoor bestemde doeleinden en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming van Centrum Jasmijn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Klant niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Centrum Jasmijn of haar Gastdocent, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent.

3. Zonder schriftelijke toestemming van Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent mogen de door haar verstrekte zaken en informatie niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 9. Klachttermijnen

1. De Klant dient klachten over de dienstverlening van Centrum Jasmijn en/of haar gastdocent binnen 14 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent te melden. Na het verstrijken van die termijn zijn Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.

2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 10. Honorarium

1. Partijen kunnen voor de door Centrum Jasmijn of Gastdocent(en) te leveren Diensten een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten en te leveren zaken.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Centrum Jasmijn, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd aan de Klant in rekening gebracht.

3. Tenzij anders aangegeven zijn eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 11. Betaling

1. Door Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum:

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Klant zonder voorafgaande in gebrekestelling van rechtswege in verzuim.

3. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve 18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

4. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.

Artikel 12. Incassokosten 

1. Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende:

a. voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Centrum Jasmijn of de Gastdocent aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan;

b. voor zover de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

2. Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

3. De Klant is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

2. Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Klant als gevolg van of in verband met enige met Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent.

3. Indien Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

4. Als het voor Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent voor de aan de Klant verrichte dienst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan.

6. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

7. Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

8. Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14. Opzegging en Ontbinding

1. Wanneer Centrum Jasmijn en/of haar gastdocent met de Klant een duurovereenkomst (dus niet een vast aantal consulten) heeft gesloten, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent is, onverminderd het recht van Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:

– de Klant de verplichtingen van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst aan Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent er kennis gekomen omstandigheden Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent goede grond geven om te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent de Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft een voorschot te betalen en dit uitblijft ,dan wel onvoldoende is;

– de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, onder (beschermings)bewind wordt gesteld of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.

3. Voorts is Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen het geval dat Centrum Jasmijn en of haar Gastdocent(en) geestelijk of lichamelijk verhinderd zijn de overeengekomen dienst te verrichten.

2. Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Centrum Jasmijn en /of de Gastdocent opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Centrum Jasmijn en/of de Gastdocent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 16. Privacy

1. Centrum Jasmijn en haar Gastdocenten vinden het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij u naar de privacy verklaring op onze website.

2. Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent(en) verwerken persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Klant persoonsgegevens verzamelt en aan Centrum Jasmijn en/of Gastdocent(en) verstrekt, staat de Klant ervoor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.

3. Centrum Jasmijn en/of de gastdocent sluit met Klant indien nodig een aparte verwerkersovereenkomst. Aangezien Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent(en) worden geacht verwerkersverantwoordelijken te zijn in de zin van AVG wordt het sluiten van een verwerkersovereenkomst –behoudens uitzonderlijke omstandigheden- niet nodig geacht.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Klant en Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent(en) worden beslecht door bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland West Brabant.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Centrum Jasmijn en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk (waaronder tevens wordt begrepen per e-mail) aan de Klant ter kennis zijn gebracht.

2. Centrum Jasmijn behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Klant kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Deze algemene voorwaarden zijn door Centrum Jasmijn en/of haar Gastdocent(en) voor het sluiten van de overeenkomst aan de Klant ter hand gesteld, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Centrum Jasmijn te Tilburg en worden op eerste verzoek kosteloos aan de Klant toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.centrumjasmijn.nl